Gebruiksvoorwaarden

Vorwaarden

Deze voorwaarden regelen uw toegang tot, gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website (de „service“) the wordt beheerd door („ons“, „wij“ of „onze“).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin vervatte voorwaarden en bepalingen en alle anderen operationele regels en beleidsregels die zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd door ons kunnen gepubliceerd geworden.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services opent of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig onderdeel van de voorwaarden van de Overeenkomst, mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellektuelles Eigentum

De Overeenkomst draagt ​​​​geen intellectueel eigendom van Ons of van derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kunt u gebruikmaken van services, products, software, embeds of applications van derden die zijn ontwikkeld door een derde partij („Services van derden“).

Als u Services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een Dienst van derden is op eigen risico en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens wie dan ook voor websites of Diensten van derden.
  • U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

rekeningen

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze Diensten een account vereist is, stemt u ermee in ons fullige en nauwkeurige information te verstrekken wanner u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanner u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot all of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Services.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

Onze Diensten wurden „WIE BESEHEN“ veröffentlicht. de „ZOALS BESCHIKBAAR“-Basis. en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen riskant inhoud of services downloadt of anderszins verkrijgt via onze Services.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, worden de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services beheerst door de wetten van .

De juiste plaats voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en toegang tot of gebruik van onze Diensten zijn de staats- en Federale rechtbanken in .

Veranderingen

behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Als wir materiële wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten door een bericht op onze website te plaatsen, of door u een e-mail of other communicatie te sturen voordat de wijzigingen van kracht gewesen. In de kennisgeving wordt een redelijke termijn aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven opzegtermijn, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services ist onderworpen aan de nieuwe voorwaarden.